پوشش های بیمه مسافرتی سامانطرح 30 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (بدون پوشش کرونا) 30.000EUR

طرح پوشش 50 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (با پوشش کرونا) 50.000EUR


طرح پوشش 50 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان (بدون پوشش کرونا) 50.000EUR


 طرح طلایی پوشش 70 هزار یورو بیمه مسافرتی با کرونا 


طرح طلایی پوشش 100 هزار یورو بیمه مسافرتی با کرونا


بیمه مسافرت سامان گروهی

بیمه مسافرتی سامان

پوشش های بیمه مسافرتی سامان