بیمه مسافرتی سامان

سفر را سامان لازم است

پوشش های بیمه مسافرتی به گونه ای است که تقریباً برای تمامی مشکلات احتمالی در طول سفر راهکاری دارد.

مزایا و پوشش های بیمه مسافرتی

پوشش های بیمه مسافرتی به گونه ای است که تقریباً برای تمامی مشکلات احتمالی در طول سفر راهکاری دارد.

این پوشش ها با توجه به مشخصات بیمه گذار و نوع قرارداد تغییر می کند.

درخواست همکاری بصورت غیر حضوری

درخواست همکاری

درخواست همکاری با بیمه سامان با توجه به بیماری کووید 19 کرونا از طریق غیر حضوری فراهم شد