بیمه آسیا

بیمه مسافرتی کشورهای آسیایی

طرح های متنوع با پوشش از 30 هزار تا 70 هزار یورو بیمه مسافرتی سامان مخصوص کشورهای آسیایی , پرداخت خسارت بیمه مسافرتی در کشور مقصد ,