مطالب توسط بیمه مسافرتی سامان

پوشش 30 هزار یورو بیمه مسافرتی

پوشش 30 هزار یورو بیمه مسافرتی این طرح برای مسافرین ورود به حوزه شنگن بدون پوشش کرونا طرح 30,000 یورو شنگن نرخ پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی، به استثناء هزینه های زیبائی، بیماری های مزمن و بیماری هایی که از قبل سابقه داشته باشد. فرانشیز: 25 یورو بجز موارد اورژانسی و […]

پوشش 30 هزار یورو بیمه مسافرتی

پوشش 30 هزار یورو همه کشورها به جز آمریکا و کانادا با پوشش کرونا بیمه مسافرتی طرح 30 هزار یورو همه کشورها به جز آمریکا و کانادا نرخ پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی، به استثناء هزینه های زیبائی، بیماری های مزمن و بیماری هایی که از قبل سابقه داشته باشد. فرانشیز: 25 […]